მონაცემთა ბაზის დიზაინი

ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემისთვის მთავარია მონაცემთა ბაზის დიზაინის  აწყობა. რომელიც შედგება: ბიბლიოგრაფიული, ტომის და ერთეულის ჩანაწერისაგან. ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერი შეიცავს ბიბლიოთეკის კოლექციაში არსებული ერთეულის აღმწერ მონაცემებს.

ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერის ორი ნაწილი:

● ბიბლიოგრაფიული აღწერა: შეიცავს ერთეულის აღწერას.

● წვდომის წერტილები: შედგება ძირითადი შენატანისგან და დამატებითი შენატანისგან და ასევე საგნობრივი რუბრიკებისგან.

წვდომის წერტილები გულისხმობს ჩანაწერში გაკეთებულ შენატანს, რომლის ქვეშაც არის განთავსებული ჩანაწერი კატალოგში. წვდომის წერტილების ორი ტიპი არსებობს: ძირითადი შენატანი , დამატებითი შენატანი.მონაცმეთა ბაზის ზედა არის იქ სადაც ბიბლიოგრაფიული და ავტორიტეტული მონაცემი არის შევსებული. მხოლოდ ერთი ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერი არის შევსებული მაშინ როცა იქ არის მრავალი ეგზემპლარის სათაური. ეგზემპლარის მონაცემები, რომელიც ჩვეულებრივ ინახვას ინფორმაციას ეგზემპლარის ერთეულის შესახებ, (მაგ: ეგზემპლარის ნომერი; ადგილობრივი ინვენტარიზაციის ნომერი, შეკვეთის ადგილი, და სხვ.) არის მიბმული ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერზე. ერთი ბიბლიოგრაფიული მონაცემი შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ერთ ან მეტ ეგზემპლარის მონაცემთან. ერთეული შესაძლოა იყოს არა მხოლოდ ერთი ეგზემპლარის ნაწილი, არამედ მთელის სერიული გამოცემის. ერთეულის მონაცემი ჩველებრივ შედგება ერთეულის ბარკოდისაგან, სწორედ მათი საშუალებით ხდება ერთეულების იდენტიფიცირება. ზოგიერთ გაერთიანებულ საბიბლიოთეკო სისტემას/ILS აქვს მონაცემთა ბაზის ეს 3 დონის მიდგომა, მაშინ როცა სხვა სისტემები იყენებენ მხოლოდ 2 დონეს სადაც ეგზემპლარისა და ერთეულის მონაცემები გაერთიანებულია. სამი დონის მიდგომა ქმნის მეტ ხელსაყრელ შესაძლებლობას MARC-თან თანხმობისათვის. 

 

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

თქვენ ხართ აქ: Home სერვისები საბიბლიოთეკო სერვისები მონაცემთა ბაზის დიზაინი